Производствена база

Производствената  база е разположена в с. Паволче, изпълнена е
съгласно  одобрени проекти и отговаря на всички изисквания.
Осигурени  са много добри условия за труд и отдих на персонала.
В АТАМАР  ООД  функционира  система за управление на  качеството в съответствие на ISO 9001:2008 и съгласно OHSAS 18001:2007.
АТАМАР  ООД  спечели участие по програма ФАР „Повишаване  на конкурентността на българските предприятия”